0

Zicht op effectiviteit van yperen

Met het instrument Ben ik tevreden? Wordt voldaan aan de eisen van het wettelijke kwaliteitskader van de gehandicaptensector. Is opgenomen in de definitieve waaier Kwaliteitskader Cliëntervaring van de vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Is voortdurend in ontwikkeling. Zo is er onlangs een versie van Ben ik tevreden? Ontwikkeld voor ambulante cliënten en worden ook de mogelijkheden om de zorg in de sector Verpleging, verzorging en Thuiszorg vanuit cliëntperspectief te evalueren door het nivel onderzocht. Verder zal Praktikon de komende periode een valideringsonderzoek uitvoeren van de observatielijst voor cliënten met ernstig meervoudige beperkingen (emb-cliënten). Ook biedt Praktikon trainingen aan die de professionals voorbereiden op het werken met het instrument. . de vragenlijst Ben ik tevreden? Is tevens opgenomen in het webbased softwarepakket BergOp van Praktikon, zodat deze digitaal kan worden ingevuld. Daarnaast is er een kwaliteitscheck ontwikkeld waarmee organisaties inzicht kunnen krijgen in de implementatie en het gebruik van het instrument.

zicht op effectiviteit van yperen

2 Grammar Plus - roy kingsbury

De gegevens kunnen in gesprekken tussen zorgaanbieders en gemeenten waardevolle aanknopingspunten bieden voor verbetering van zelfvertrouwen de geboden zorg. Een flexibel aanbod Omdat criteria voor aanlevering van gegevens kunnen veranderen en wensen van instellingen en beleidsmakers kunnen verschillen, zijn de dashboards op maat in te richten en aan te passen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met Praktikon voor een persoonlijk advies. Voorbeeldweergave outcome indicator doelrealisatie meer informatie? Ga naar slecht dashboards outcome indicatoren voor uitgebreide informatie en een demonstratie van de dashboards. Voor het bespreken van de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte kunt u contact met ons opnemen. We helpen u graag verder! 05.10.17 Martha van biene en Praktikon zijn een samenwerkingsrelatie aangegaan voor het uitgeven en verder ontwikkelen van het cliëntervaringsinstrument Ben ik tevreden? Is een laagdrempelig en praktisch instrument waarmee de kwaliteit van bestaan en klantervaring van mensen met een (verstandelijke) beperking in kaart gebracht én verbeterd kan worden. Het instrument wordt samen met een professional ingevuld en maakt deel uit van het persoonlijk plan van de klant. Doel: een zo goed mogelijke kwaliteit van bestaan van de klant, met zeggenschap over eigen leven, verbondenheid met anderen en zelfwaardering.

zicht op effectiviteit van yperen

de jeugdhulp helder in kaart te brengen. Praktikon is gespecialiseerd in het monitoren en in beeld brengen van uitkomsten van jeugdhulp en kan ondersteuning bieden bij het verzamelen, bewerken, analyseren, interpreteren en presenteren van gegevens. Daartoe heeft Praktikon onder andere outcome-dashboards ontwikkeld. Dit zijn resultaatoverzichten die de uitkomsten van de ingezette jeugdhulp in én oogopslag duidelijk maken. Daarnaast kan Praktikon het proces van aanlevering van gegevens aan gemeenten, zorgregios en het cbs ondersteunen en helpen automatiseren, wat zorgaanbieders veel werk kan besparen. Outcome-dashboards de basis voor de dashboards zijn de outcome-indicatoren zoals die door de vng, het nji en de brancheorganisaties zijn vastgesteld: Uitval Cliënttevredenheid doelrealisatie onderstaand vindt u een voorbeeld van hoe resultaten op de indicator Uitval en doelrealisatie kunnen worden weergegeven: voorbeeldweergave outcome indicator Uitval. Gegevens kunnen worden weergegeven per gemeente of zorgregio, binnen de instelling als geheel of bijvoorbeeld per afzonderlijke zorgvorm.

(Amy-jane) gielen - universiteit van

10 natuurlijke eeuwenoude zelfhulptips suzanne poot

Voor de inzamelen empo ouders.1 en empo jongeren.1 zijn normgegevens beschikbaar. De empo.1 vervangt de eerdere niet-genormeerde empo-lijsten. De empo.1 is gebaseerd op Zimmermans concept van Psychologische Empowerment en bestaat uit drie componenten: de intrapersoonlijke (gevoel van controle/competent te zijn de interactionele (alertheid en bereid om ongewenste situaties zelf aan te pakken en de gedragscontrole component (copinggedrag, alleen bij de versie voor. De empo jongeren.1 bevat 14 vragen en de empo ouders.1 bevat 12 vragen die beantwoord kunnen worden met: 1 (Zeer mee oneens 2 (mee oneens 3 (Niet mee oneens, niet mee eens 4 (mee eens) of 5 (Zeer mee eens). De betrouwbaarheid van de empo ouders.1 is goed voor de totale schaal (alpha.86) en voor de drie subschalen (intrapersoonlijk:.87, interactioneel:.74, en gedragscontrole:,97). Ook de betrouwbaarheid van de empo jongeren.1 is goed voor de totale schaal (.89) en voor de twee subschalen (intrapersoonlijk:.89, interactioneel:.79). De empo ouders.1 en empo jongeren.1 kunnen vanaf 1 november ook digitaal worden afgenomen via bergOp. Download hier de vragenlijsten of neem voor meer informatie contact op met Harm Damen. Referenties: Damen,., veerman,. A., nieuwhoff,., de meyer,. Parental empowerment: Construct validity and reliability of a detoxen dutch empowerment questionnaire (empo).

De geactualiseerde editie biedt nieuwe inzichten, voorbeelden en handreikingen en bespreekt actuele discussiepunten. Nieuw is dat de nadruk nu niet ligt op onderzoek maar op de resultaatgerichte ontwikkeling van interventies, waar verschillende actoren uit praktijk, beleid en onderzoek een bijdrage aan kunnen leveren. Naast de drie redacteuren hebben 27 gastauteurs aan de 23 hoofdstukken van het boek meegewerkt, waaronder een viertal medewerkers van Praktikon. Het boek wordt uitgegeven door Lemniscaat. Bekijk hier de flyer of ga voor meer informatie naar. 24.10.17 Praktikon heeft in samenwerking met Pactum de empo.1 ontwikkeld. De empo.1 brengt in kaart waar de eigen mogelijkheden van cliënten versterkt kunnen worden zodat zij grip krijgen op hun leefsituatie. Er is een versie voor ouders en een versie voor jongeren. De empo ouders.1 meet de eigen kracht van ouders als opvoeder. De empo jongeren.1 meet de eigen kracht van jongeren in het algemeen. De lijst wordt door ouders of jongeren ingevuld (zelfrapportage).

In de rapportage zijn ook de landelijke resultaten opgenomen, zodat een vergelijking gemaakt kan worden (benchmarken). Na toestemming van de school kunnen de vereiste gegevens ook worden aangeleverd aan de Inspectie van het Onderwijs. Hiermee laat u zien dat uw school voldoet aan de wettelijke eisen voor het monitoren van de sociale veiligheid. Het Ministerie van ocw krijgt geen gegevens van individuele scholen. Wij leveren aan ocw alleen een overzichtsrapportage voor alle scholen. Deze landelijke uitkomsten zijn niet te herleiden tot individuele schoollocaties. 16.11.17, donderdag 9 november 2017. Werd de nieuwe, volledig herziene en geactualiseerde editie van. Handboek voor resultaatgerichte ontwikkeling van interventies in de jeugdsector (onder redactie tom van Yperen, jan Willem veerman en Bas Bijl) gepresenteerd. De feestelijke aankondiging vond plaats tijdens een bijeenkomst van Samenwerkingsverband Effectieve jeugdzorg Nederland (sejn dat een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van dit Handboek. De vorige editie uit 2008 voorzag duidelijk in een behoefte. De effectladder, met de verschillende vormen van onderzoek die leiden tot steeds sterkere bewijskracht voor de effectiviteit van een interventie, is inmiddels een begrip geworden.

3 oefeningen voor sterkere knieën women s health

Deelname aan de veiligheidsmonitor 2018 is gratis. De afnameperiode kan door de school zelf worden bepaald, tussen half januari en eind april. Aanmelden, wie wil deelnemen aan de veiligheidsmonitor 2018, kan zich nu aanmelden via de website. Doe het snel, u heeft dan tot eind april om de vragenlijsten uit te zetten en in te vullen. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen via het e-mailadres. Vragenlijsten, op grond van de ervaringen van voorgaande rondes zijn de vragenlijsten voor alle doelgroepen verbeterd. Invullen van de digitale vragenlijst kost voor personeel ongeveer 10 minuten. Voor leerlingen geldt een invultijd van gemiddeld 20 minuten, afhankelijk van het leesniveau van de leerlingen. Aangeraden wordt een lesuur te reserveren, waarin ook de instructie plaats kan vinden. De ervaring leert dat de voorbereiding van de afname en het opstellen van een rooster door de coördinator een dagdeel in beslag neemt, net als het doornemen, analyseren en bespreken met het team van de resultaten. Rapportage, klachten scholen krijgen een rapportage per locatie. Alleen de betreffende school krijgt toegang tot deze informatie. zicht op effectiviteit van yperen

Welke plekken binnen en rondom de school voelen voor hen veilig en welke niet? Hebben ze wel eens geweld ervaren? Worden ze gepest op het hartslagmeter schoolplein, via briefjes, of via internet? Weten leerlingen bij wie ze terecht kunnen als er iets vervelends gebeurt? U krijgt antwoord op deze vrouwen vragen, als u deelneemt aan de veiligheidsmonitor die komend voorjaar in opdracht van het ministerie van Onderwijs, cultuur en Wetenschap wordt afgenomen. In 2018 wordt het onderzoek uitgevoerd door Praktikon, kba nijmegen en het nji. Scholen kunnen dat schooljaar kosteloos meedoen met de veiligheidsmonitor. Aanmelden voor deelname is vanaf december 2017 mogelijk voor alle po-, vo- en (V)SO-scholen. De veiligheidsmonitor peilt diverse veiligheidsaspecten bij leerlingen, personeel, de schoolleiding en ouders. Door deel te nemen aan deze monitor, krijgen scholen een breed inzicht in het sociale veiligheidsbeleid van de school en de sociale veiligheidsbeleving van alle partijen. Bovendien voldoen scholen door deelname aan de veiligheidsmonitor aan de wettelijke verplichting voor het monitoren van de sociale veiligheid. Hoe gaat het in zn werk?

10 gezonde Smoothie recepten » makkelijk Afvallen

Naast de interne commissie zal Praktikon een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aanstellen, die erop toeziet dat wij ons houden aan de privacywetgeving. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met. 22.12.17, praktikon verstuurt ook dit jaar een digitale kerstwens in plaats van een postkaart. Het bedrag dat hiermee wordt bespaard, doneert Praktikon aan. Heppie: een organisatie die kinderen helpt die door omstandigheden niet de kans krijgen om kind te zijn. Heppie haalt deze kinderen uit de vicieuze cirkel en zet ze in hun kracht. Eenzaamheid wordt vervangen door zelfvertrouwen, nieuwe verjaardag vriendjes en positieve herinneringen. Zodat ze weer durven dromen. Een nieuwe start, een tweede jeugd. . Wilt u ook doneren? 19.12.17, hoe veilig is uw school in de beleving van leerlingen, personeel, schoolleiding en ouders?

zicht op effectiviteit van yperen

Deze partijen zijn subverwerkers van persoonsgegevens in de zin van de aangescherpte eisen vanuit de avg. De subverwerkers hebben in 2017 een hernieuwd certificeringstraject doorlopen voor nen afrijden 751. Hiermee tonen zij aan dat de strenge normeringseisen op het gebied van informatiebeveiliging voor BergOp worden nageleefd. Nen 7510 is een nationale norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector. In nen 7510 worden maatregelen beschreven om op een adequate manier om te gaan met de (gevoelige) informatie die rondgaat in de zorgsector. Het iso-certificaat toont aan dat er een beleid wordt gehanteerd waarin de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie centraal staan. Met deze certificering voldoen onze toeleveranciers aan de nieuwe regelgeving vanuit de avg. Ook praktikon zelf treft maatregelen om te blijven voldoen aan de privacy en veiligheidsnormen vanuit de avg. We houden voortdurend controle op de beveiliging en bescherming van gegevens vanuit de huidige interne commissie voor veiligheid. Ook bij onderzoeken waarbij Praktikon betrokken afval is wordt er uiterst zorgvuldig met gegevens omgegaan.

16 redenen om appelazijn iedere dag te gebruiken - afvallen

Nieuws, u bent hier: Home / nieuws.04.18, veiligheid en avg, zoals u ongetwijfeld weet zal per. Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan. Vanaf deze datum geldt in de gehele europese Unie dezelfde privacywetgeving. De avg bevat aangescherpte privacyregels voor alle maatschappelijke sectoren, waaronder de zorg. Door de nieuwe wetgeving komt er meer verantwoordelijkheid te liggen bij organisaties die persoonsgegevens beheren. Dit geldt ook voor Praktikon, als leverancier van BergOp en verwerker van persoonsgegevens van zorginstellingen. Wij informeren u hierbij graag over de veranderingen die de avg inhoudt voor Praktikon, bergOp en onze toeleveranciers. Nieuwe verwerkersovereenkomst, omdat onze subverwerkers te maken hebben met persoonsgegevens van BergOp gebruikers, sluiten we met al onze bergOp klanten een verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst zijn de afspraken en verplichtingen over en weer vastgelegd. Met de komst van de avg is de huidige bewerkersovereenkomst voor BergOp gebruikers geactualiseerd en aangepast aan de aangescherpte regels vanuit de avg. Indien gewenst kunnen BergOp klanten de geactualiseerde verwerkersovereenkomst bij ons opvragen om de huidige bewerkersovereenkomst te vervangen. Certificering aXtion, site4U en bit, voor de ontwikkeling, het beheer en hosting van BergOp werkt Praktikon samen met subleveranciers aXtion, site4U (hostingpartij) en bit (datacenter).

Zicht op effectiviteit van yperen
Rated 4/5 based on 529 reviews
SHARE

zicht op effectiviteit van yperen Nihucob, Sun, May, 06, 2018

"How to Slow Down, Stop even reverse the Aging Process and Regain and Increase All the youthful Energy, vitality sexual Passion you once Enjoyed!". #6 Spoelen met zout, de wond kun je goed spoelen door water met zout te gebruiken. 'voor het idee van 'ons 'ik ook.' ik kroop op zijn schoot en hij kuste me in mijn nek. (2) Regarding the transubstantiation requiring wheat-my priest's response was like mine-it was probably believed long ago by someone and some have taken longer to make changes that need to be made in the thinking of it all. 'niks.' ik wilde hem niet ongerust maken.

zicht op effectiviteit van yperen Xuxus, Sun, May, 06, 2018

" nucleotiden, L-carnitine, deze stof lijkt op een aminozuur en is belangrijk voor de energievoorziening van ons lichaam. 'ik dacht aan eten.' wauw, ze dacht altijd aan eten. 'hey grayson.' ik tikte hem aan en fluisterde in zijn oor. "Conservation of Distantly related Membrane Proteins: Photosynthetic reaction Centers Share a common Structural Core".

zicht op effectiviteit van yperen Ecamu, Sun, May, 06, 2018

'ik ben echt gek op je Grayson.' ik draaide me om om zijn reactie te zien. ( pmid, pmcid pmc3636445, doi.4168/aair.2, lire en ligne html) modifier. 'voor mij?' ik schudde mijn hoofd.

zicht op effectiviteit van yperen Recoq, Sun, May, 06, 2018

" gos, fos of Nucleotiden, nucleotiden zijn nodig voor de bouw van het dna, ons erfelijk materiaal. "Reis je met Metrolijn E? 't hooft: 'toch moet een tandarts er voor waken dat hij of zij niet overhaast ingrijpt door bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling te starten of een element te extraheren. "Long term calcium intake and rates of all cause and cardiovascular mortality: community based prospective longitudinal cohort study". ( slechte bloed circulatie in benen of voeten door nauwe of geblokkeerde slagaders) of een.

zicht op effectiviteit van yperen Kujozag, Sun, May, 06, 2018

"Reconstitution of Purple membrane vesicles Catalyzing Light-driven Proton Uptake and Adenosine Triphosphate formation". #Klíčové slovopočet soutěžících pro klíčové slovovýsledky vyhledáváníAdwords Vyhledávání měsíčněKlikněte cenaOdhadovaná 1 isostar.34.71.71.05.03.08.67 2 on gold standard whey protein.00.00.00.00.00.00 3 thermx spalovac.33.00.00.00.00.00.00 4 skladaci kolobezky.22.00.14.00.00. " vitamines, mineralen, mineralen, zoals ijzer en calcium, zijn ontzettend belangrijk voor de gezondheid. 'jawel heeft hij dit gedaan.' ik wist dat hij Ethan bedoelde. 'wat wil je nu echt zeggen, zeg me wat je voelt!' ik haalde diep adem en opende mijn mond om iets te zeggen, maar sloot hem meteen daarna weer.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: