0

Obesitas patient

Ooit werd obesitas als een probleem van welvarende landen gezien. Tegenwoordig neemt obesitas wereldwijd toe en heeft hardloop dit gevolgen voor zowel ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden. 37 deze toename is het meest opvallend in stedelijke gebieden. 38 de enige regio in de wereld waar obesitas niet algemeen voorkomt is Sub-Saharisch Afrika. 2 In de europese Unie had in 2008 meer dan de helft van de volwassen bevolking overgewicht of obesitas. Gemiddeld was 15,5 van de bevolking obees (bmi van meer dan 30 kg/m2). Voor de meeste europese landen, waaronder Nederland, was dit meer dan een verdubbeling ten opzichte van de cijfers van 1988. 39 jeugdobesitas heeft in de 21e eeuw epidemische vormen aangenomen: de percentages stijgen zowel in de ontwikkelde wereld als in de ontwikkelingslanden. Obesitas bij kinderen en adolescenten wordt gedefinieerd als een bmi hoger dan de 95e percentiel. 28 de referentiegegevens waarop deze percentielen berusten, stammen uit de periode 19 en zijn dus niet vertroebeld door de recente stijgingen van obesitaspercentages. 29 Obesitas bij kinderen is in de periode sinds de jaren 80 van de vorige eeuw met een factor twee tot vijf toegenomen in ontwikkelde landen en bijna viermaal in ontwikkelingslanden. 40 Het obesitaspercentage onder Canadese jongens steeg van 11 in de jaren 80 tot meer dan 30 in de jaren 90 van de vorige eeuw, onder Braziliaanse kinderen steeg dat percentage in dezelfde periode van 4 tot. 41 Circa 18 van de kinderen in de vs is obees.

obesitas patient

32 tips tegen slecht slapen

33 55 vór de 20e eeuw kwam obesitas zelden voor. 15 In de periode vlak na de Tweede wereldoorlog tot 1960 steeg het gewicht van de gemiddelde persoon in de verenigde Staten, maar slechts weinigen waren zwaarlijvig. In 1960 was lekkere vrijwel de volledige bevolking goed gevoed, maar werd men in het algemeen niet te zwaar. In de periode sinds 1980 heeft de groei in het aantal zwaarlijvigen epidemische vormen aangenomen. In 1997 erkende de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) obesitas officieel als een wereldwijde epidemie. 19 In 2008 had 35 van de wereldbevolking overgewicht, terwijl 10 van de mannen en 14 van de vrouwen obees was. 34 Dit cijfer is veel hoger in welvarende gebieden, zoals de verenigde Staten, waar in 2008 62 overgewicht had en 26 obees was en in Australië, waar deze cijfers respectievelijk 35 en 28 zijn. 34 Het percentage ernstige obesitas stijgt in de verenigde Staten, australië en Canada sneller dan het totale obesitaspercentage. Portret van Gerard Andriesz bicker, 1640. Obesitas is niet uitsluitend een modern verschijnsel, maar kwam - zij het minder frequent - ook in vroeger eeuwen reeds voor.

obesitas patient

, maar hoge lichaamsvetpercentages met dezelfde gezondheidsrisico's als obesitas. Andere methoden Andere manieren om zwaarlijvigheid te bepalen zijn de bepaling van het percentage lichaamsvet, de taille-heup ratio en de heupomtrek. Onder wetenschappers wordt dit beschouwd als de betrouwbaarste methode om overgewicht te bepalen. Bmi is slechts een manier om het lichaamsvetpercentage te benaderen. Precieze meting van het lichaamsvetpercentage is echter moeilijk. Er bestaan verschillende methoden van variërende moeilijkheidsgraad en complexiteit. Het lichaamsvetpercentage kan onder meer gemeten worden via huidplooimeting, waarbij op zekere plaatsen van de huid precies wordt gemeten wat de dikte van de onderhuidse vetlaag. Heupomtrek en taille-heupverhouding meten een veelvoorkomende vorm van obesitas, namelijk buikobesitas of centrale obesitas, die gekarakteriseerd wordt door overmatige opslag van vet in de buikregio en in de peritoneale holte. Ze blijken vergelijkbaar te zijn met de bmi in de mate waarin ze het risico op metabolische afwijkingen als diabetes type ii kunnen voorspellen, en zijn mogelijk beter dan bmi in het voorspellen van het risico op hart- en vaatziekten. Voorkomen Een cumulatieve relatieve frequentiepolygoon van obesitas (bmi 30) in Nederland onder volwassenen, bron: oeso / cbs wereldwijde obesitaspercentages onder mannen (links) en vrouwen (rechts).

Novarum centrum voor eetstoornissen en obesitas

Beet it, just beet

29 bmi bij mensen is de meest gebruikte maat voor zwaarlijvigheid de body mass Index (BMI). De bmi wordt berekend door het lichaamsgewicht te delen door het kwadraat van de lichaamslengte: bmikilo/meter2displaystyle bmikilo/meter2 de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 1997 (gepubliceerd in 2000 de volgende bmi-classificatie vastgesteld: 3 Ondergewicht : een bmi beneden 18,5. Normaal gewicht : een bmi variërend tussen 18,5 en 24,99 kg/m2. Overgewicht : een bmi tussen 25,00 en 29,99 kg/m2 Obesitas klasse 1 : een bmi tussen 30,00 kg/m2 en 34,99 kg/m2 Obesitas klasse 2 : een bmi tussen 35,00 kg/m2 en 39,99 kg/m2 Obesitas klasse 3 : een bmi vanaf 40,00 kg/m2 Sommige instanties hebben. Hieronder een veelgebruikte indeling van de obesitasklassen, de exacte grenzen staan (soms) nog ter discussie. 30 Obesitas : een bmi tussen 30,00 kg/m2 en 34,99 kg/m2 Ernstige obesitas : een bmi tussen 35,00 kg/m2 en 39,99 kg/m2 Morbide obesitas : een bmi vanaf 40,00 kg/m2 Van morbide obesitas is reeds sprake bij een bmi van meer dan 35 kg/m2, indien. Superobesitas : een bmi vanaf 50,00 kg/m2 Aangezien aziatische bevolkingsgroepen negatieve gezondheidsconsequenties ervaren bij een lagere bmi dan blanken, hebben sommige landen obesitas geherdefinieerd. In Japan begint obesitas al vanaf een bmi van 25 31, terwijl in China de grens van obesitas bij een bmi van 28 ligt. 32 Wat betreft kinderen varieert een gezonde bmi naargelang de leeftijd en het geslacht van het kind. De bmi is geen volledige diagnose, in zoverre dat deze niet de vetdistributie binnen het lichaam in overweging neemt, en de relatieve vet- spier- en botbijdragen aan het totale lichaamsgewicht negeert. Een krachtige atleet kan door zijn bmi als te zwaar worden gerangschikt (toe te schrijven aan een zwaar spierstelsel terwijl ten puisten onrechte een "normale" bmi kan worden gediagnosticeerd in het geval van een bejaarde persoon met zeer lage vetvrije massa.

11 Tijdens de renaissance begonnen sommige leden van de hogere stand met hun grote omvang te pronken, zoals te zien is in portretten van Hendrik viii en Alessandro del Borro. 11 Rubens (15771640) beeldde regelmatig stevige vrouwen in zijn schilderijen af, waarvan de term Rubensiaans is afgeleid. Deze vrouwen behielden echter hun zandloperfiguur dat verband hield met vruchtbaarheid. 24 Gedurende de 19e eeuw veranderden de opvattingen over obesitas in de westerse wereld. Na eeuwen waarin obesitas synoniem was met welvaart en sociale status, begon men nu slankheid als de gewenste norm te zien. 11 Definitie en classificatie obesitas is een medische aandoening waarbij zich zoveel overtollig lichaamsvet heeft opgehoopt dat dit een nadelig effect op de gezondheid kan hebben. 1 Of er sprake is van obesitas wordt bepaald met de body mass index (BMI) en verder beoordeeld aan de hand van de vetverdeling volgens de taille-heupverhouding en het totaal van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. 25 26 de bmi is nauw verbonden met het percentage lichaamsvet en de totale hoeveelheid lichaamsvet. 27 Bij kinderen is een gezond gewicht leeftijds- en geslachtsafhankelijk. Obesitas bij kinderen en pubers wordt niet in een absoluut getal weergegeven, maar in verhouding tot een historisch normale groep, zodat er sprake is van obesitas bij een bmi hoger dan de 95e percentiel. 28 de referentiegegevens waarop deze percentielen waren gebaseerd dateren uit de periode van 19, en zijn dus niet verstoord door de recente gewichtsstijgingen.

Overgewicht (obesitas en bariatrie) mc slotervaart

Dit blijkt uit het feit dat de gemiddelde lengte van winnaars van de miss America-verkiezingen van 19 met 2 is toegenomen, terwijl hun gemiddelde gewicht met 12 is afgenomen. 22 Aan de andere kant zijn de opvattingen over gezond gewicht de andere kant op veranderd. In Groot-Brittannië was het gewicht waarbij mensen zichzelf als te zwaar beschouwden in 2007 aanzienlijk hoger dan in 1999. 23 Men vermoedt dat deze veranderingen het gevolg zijn van toenemende vetzucht, waardoor extra lichaamsvet steeds meer als normaal wordt beschouwd. 23 In veel delen van Afrika wordt obesitas nog steeds als een teken van welvaart en welzijn beschouwd. Dit is vooral gangbaar geworden sinds het begin van de hiv -epidemie. 2 Kunst de eerste beelden van het menselijk lichaam.000 tot.000 jaar geleden zijn voorstellingen van obese vrouwen. Sommigen schrijven de venusbeeldjes toe maaltijd aan de gewoonte om vruchtbaarheid te benadrukken, terwijl anderen van mening zijn dat ze de "vetheid" in de mensen van die tijd weergeven. 11 Corpulentie is echter afwezig in zowel Griekse als Romeinse kunst, waarschijnlijk in overeenstemming met hun idealen met betrekking tot gematigdheid. Deze trend werd grotendeels voortgezet in de christelijke europese traditie, waarbij alleen mensen met een lage sociaal-economische status obees werden afgebeeld. obesitas patient

19 In de jaren 50 nam kindersterfte door de toenemende welvaart in ontwikkelde hartslag landen af, maar naarmate lichaamsgewicht toenam, kwamen ook hart- en nierziekten vaker voor. 19 20 Gedurende deze periode zagen verzekeringsmaatschappijen het verband tussen gewicht en levensverwachting en verhoogden ze de premies voor mensen met overgewicht. 2 door de eeuwen heen zagen veel culturen obesitas als het gevolg van karakterzwakte. De obesus of het dikke personage in de Griekse komedie was een veelvraat en een figuur waarmee de spot gedreven werd. In christelijke tijden werd voedsel beschouwd als een poort naar de zonden vadsigheid en lust. 11 In de moderne westerse cultuur wordt overgewicht vaak gezien als onaantrekkelijk, en wordt obesitas veelal in verband gebracht met verschillende negatieve stereotypen. Mensen van alle leeftijden kunnen sociaal worden gestigmatiseerd en het doelwit zijn van pesterijen of door anderen worden gemeden. Obesitas is wederom een reden voor discriminatie. 21 In de westerse samenleving zijn de algemene opvattingen over gezond lichaamsgewicht anders dan de opvattingen over het ideaalgewicht en beide opvattingen zijn sinds het begin van de 20e eeuw veranderd. Het gewicht dat als ideaal wordt beschouwd is sinds de jaren 20 lager geworden.

Alles wat u over obesitas moet weten

15 Hippocrates schreef dat "Corpulentie niet alleen een ziekte op zich is, maar ook de voorbode van andere ziekten". 2 de indische chirurg Sushruta (6e eeuw. Chr.) legde een verband tussen obesitas en diabetes en hart- en vaatziekten. 16 Hij adviseerde lichamelijke inspanning om de aandoening en bijwerkingen te bestrijden. 16 de mensheid heeft het grootste deel van haar geschiedenis moeten dieet worstelen met voedselschaarste. 17 daarom wordt obesitas historisch als een teken van welvaart en voorspoed beschouwd. Het kwam veel voor onder de hoge ambtenaren in Europa in de middeleeuwen en de renaissance 14 en in klassieke beschavingen in Oost-azië. 18 Met het begin van de industriële revolutie besefte men dat de militaire en economische macht van landen afhankelijk was van zowel de lichaamsomvang als de kracht van de soldaten en arbeiders. 19 Het verhogen van de gemiddelde bmi van wat tegenwoordig als ondergewicht wordt beschouwd naar wat nu normaal is, speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van industriële samenlevingen. 19 Als gevolg daarvan namen lengte en gewicht beide toe gedurende de 19e eeuw in ontwikkelde landen. In de 20e eeuw bereikte de lichaamslengte van de mens zo'n beetje het maximum van wat genetisch mogelijk was, en groeide lichaamsgewicht veel meer dan lichaamslengte, wat tot obesitas leidde.

obesitas patient

Eventueel kan men anti-obesitasmedicijnen gebruiken om de eetlust of de vetopname te remmen, in combinatie met een passend dieet. Wanneer dieet, lichaamsbeweging en medicatie geen effect hebben, kan een maagballon helpen om gewicht te verliezen. Ook is het mogelijk om de maaginhoud te verkleinen en/of de darm in te korten door middel van inzamelen een operatie. Hierdoor treedt er eerder verzadiging op en vermindert het vermogen om voedingsstoffen uit voedsel op te nemen. 8 9 Obesitas is wereldwijd een van de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaken en komt steeds vaker voor bij volwassenen en kinderen. De recepten autoriteiten beschouwen het dan ook als een van de ernstigste problemen voor de volksgezondheid in de 21e eeuw. 10 In een groot deel van de moderne wereld (vooral in de westerse wereld ) geeft obesitas aanleiding tot stigmatisatie. Toch werd het vroeger algemeen gezien als een symbool van rijkdom en vruchtbaarheid, en in sommige delen van de wereld is dat nog steeds. 2 11 Inhoud Geschiedenis Etymologie obesitas komt uit het Latijn en betekent "gezet, dik of mollig". Ēsus is het voltooide deelwoord van edere (eten waar ob (te veel) aan is toegevoegd. 12 Het gebruik van het woord in het Engels werd in 1611 voor het eerst in de Oxford English Dictionary gedocumenteerd door Randle cotgrave. 13 Historische trends Tijdens de middeleeuwen en de renaissance werd obesitas vaak als een teken van welvaart beschouwd, en kwam het vrij vaak voor onder de elite: de toscaanse generaal Alessandro del Borro toegeschreven aan Charles Mellin, 1645 14 de grieken waren de eersten die.

Obesitas - catharina ziekenhuis

Obesitas (verwante en min of meer synonieme termen zijn overgewicht, zwaarlijvigheid, vetzucht, corpulentie, dikheid, en adipositas ) is een medische aandoening waarbij zich zoveel lichaamsvet heeft opgehoopt dat dit een negatief effect kan hebben op de steenpuist gezondheid. Dit kan leiden tot een kortere levensverwachting en/of meer gezondheidsproblemen. 1 2, mensen met een body mass index (BMI) hoger dan 30 kg/m2 worden als obees beschouwd. 3, de bmi wordt berekend door het lichaamsgewicht in kilo's te delen door het kwadraat van de lengte in meters. Zwaarlijvigheid is bij wilde dieren vrij zeldzaam, maar niet ongewoon bij mensen en bij huisdieren, die gember vaak overvoed zijn en te weinig bewegen. Obesitas vergroot het risico op verschillende ziekten, met name hartaandoeningen, type 2 diabetes, obstructieve slaapapneu, bepaalde vormen van kanker, artrose 2 en astma 2. Obesitas wordt meestal veroorzaakt door een combinatie van een buitensporige inname van voedselenergie (te veel eten gebrek aan lichaamsbeweging en genetische aanleg. In sommige gevallen ligt de oorzaak echter voornamelijk in de genen, endocrieneaandoeningen, medicijnen of een psychische ziekte. Er is weinig bewijs voor de opvatting dat sommige obese personen weinig eten en toch zwaarder worden door een trage stofwisseling; doorgaans verbruiken obese mensen meer energie dan hun slanke tegenhangers vanwege de energie die nodig is voor de instandhouding van een groot lijf. 6 7 dieet en lichaamsbeweging zijn de belangrijkste onderdelen van de behandeling van obesitas. Het is mogelijk de kwaliteit van de voeding te verbeteren door minder energierijk voedsel (met minder vet en suiker) en meer voedingsvezels te eten.

Obesitas patient
Rated 4/5 based on 677 reviews
SHARE

obesitas patient Gosoha, Sat, May, 05, 2018

The chance of developing cardiovascular diseases in this group is 2,5- 4 x higher than with a normal weight. Physical complaints: most important are: diabetes type 2 hypertension cardiovascular bone- and joint-problems. Psychosocial complaints hormonal andbiochemical, environment-related: food, cultural andeconomic factors.

obesitas patient Ipohaq, Sat, May, 05, 2018

This can be calculated by using the calculator in the menu on the right. A light to moderate overweight, bMI : 25 - 30 waist : female 80cm 87cm and male 94cm 101cm. The chance of developing cardiovascular diseases in this group is 1,5- 2 x higher than with a normal weight. Severe overweight or Obesity, bMI : 30 waist : female 88cm and male 101cm.

obesitas patient Suxovir, Sat, May, 05, 2018

Obesity is a state of excess fat storage compared tAfbeelding1o muscle and bone mass. Well known are the 'apple' and 'pear' figures. Persons with obesity can be divided in groups based on their Body mass Index or bmi.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: